Thông tin dự án:

  • Địa chỉ:
  • Diện tích:
  • Công việc:
  • Chủ đầu tư:
  • Dự toán: 50 triệu đồng
  • Bảo hành : 2 năm